Nyhetsartikel
23 jun 2018

Gränsöverskridande brottslighet ska bekämpas mer effektivt

I syfte att försvara EU-samarbetet och säkra människors trygghet behöver vi stärka rättsstatens förmåga att bekämpa de gränsöverskridande problemen. Den fria rörligheten var aldrig tänkt att gälla för kriminella eller terrorister, skriver Tomas Tobé, rättspolitisk talesperson, på Svenska Dagbladets debattsida.

Tack vare EU-samarbetet kan vi i dag röra oss fritt mellan länderna i stora delar av Europa. Det är i grunden positivt. Den fria rörligheten för oss samman som européer, men den för också med sig problem. När nationsgränserna slipas ned kan även organiserad brottslighet röra sig mer fritt inom EU. Alla vi som vill värna EU-samarbetet måste därför bekämpa den gränsöverskridande brottsligheten. Annars kommer allt fler mista tron på den fria rörlighetens fördelar och färre brottsoffer kommer att få upprättelse.

Ett Europa som samarbetar gynnar handeln, höjer välståndet och skapar möjligheter att tillsammans hantera yttre hot. EU:s fyra friheter ses i dag som en självklarhet som vi inte skulle klara oss utan. Att människor, varor, tjänster och kapital kan röra sig fritt på EU:s inre marknad är särskilt gynnsamt för svensk del. Vår ekonomi är exportdriven och våra företag är i stort behov av kompetent arbetskraft utifrån.
Men vi måste kunna hålla två tankar i huvudet samtidigt. Bara för att den fria rörligheten till stor del gynnar Sverige betyder inte det att den inte för med sig problem. För alla oss följt brottsutvecklingen i Sverige nära är detta uppenbart.

Över hälften av alla inbrott i Sverige begås av utländska stöldligor, internationell människohandel leder till att personer tas till Sverige för att här tvingas in i prostitution och tvångsarbete och mer narkotika och fler skjutvapen importeras hit från andra länder. Den här situationen gör Polisens arbete svårare och Sverige otryggare. Inte sällan drabbar den gränsöverskridande brottsligheten människor i deras vardag. 

Ovanpå alla de problem som den gränsöverskridande brottsligheten för med sig finns också hotet från terrorismen. Precis som i många andra europeiska länder har även vi i Sverige tvingats bevittna skadan som den internationella terrorismen kan åstadkomma. I fjol miste fem oskyldiga människor livet på Drottninggatan till följd av islamistisk terror. Den fria rörligheten kan utnyttjas av internationella terrornätverk. 

Tillsammans utgör den gränsöverskridande organiserade brottsligheten och terrorismen ett hot mot människors trygghet och säkerhet. Ett hot som måste tas på stort allvar. Det är inte ett alternativ att acceptera en situation där illegal gränsöversidande handel med vapen, människor och narkotika ska vara en naturlig konsekvens av Europasamarbetet. Därför har alla vi som i grunden tror på EU ett ansvar att hantera de här problemen på riktigt. Det bästa försvaret för den fria rörligheten är att också våga erkänna dess brister. Vi måste erkänna att det inte finns några system som bara för gott med sig.

I syfte att försvara EU-samarbetet och säkra människors trygghet behöver vi därför stärka rättsstatens förmåga att bekämpa de gränsöverskridande problemen. Den fria rörligheten var aldrig tänkt att gälla för kriminella eller terrorister. Ur ett brottsofferperspektiv är det dessutom avgörande att gränsöverskridande brottslighet bekämpas med samma kraft som inhemsk sådan. 

Därför måste Europol stärkas, handeln med pass måste stoppas och det EU-gemensamma antiterrorarbetet måste intensifieras. Men vi måste också vidta åtgärder på nationell nivå här i Sverige. 

Tullen måste få mer resurser. Som läget är i dag hinner inte tulltjänstemännen genomföra tillräckligt med kontroller för att på allvar decimera inflödet av vapen och narkotika. 

EU-medborgare som döms till fängelse efter att ha begått brott i Sverige ska inte sitta på svenska anstalter. De ska istället överföras till fängelse i sina hemländer. Vi ska inte betala andra EU-länders fängelsenotor. Sverige måste också börja utvisa fler av de EU-medborgare som döms för upprepad brottslighet i vårt land. Det finns anledning att tro att svensk rättspraxis ställer upp en alldeles för hög ribba i detta avseende. 

Fler inre utlänningskontroller måste också genomföras för att se till att EU-medborgare som vistats i Sverige längre än tillåtet återvänder hem. På sikt bör även länder som inte lever upp till Schengensamarbetets krav kunna uteslutas ur detsamma. Att missbruka den fria rörligheten måste få konsekvenser. 

Att lantbrukare och villaägare blir utsatta för utländska stöldligor är ingen naturlag som följer av EU-medlemskapet. Samma sak gäller det omfattande tiggeriet eller den olagliga konkurrensen från utländska lastbilstransporter. De här problemen går att lösa om prioriteringarna är de rätta. 

Vi kan inte skylla på EU för att vi underlåtit att betala för vad nationell trygghet och säkerhet faktiskt kostar i vår tid. Nu krävs att vi rustar upp den svenska rättsstaten. Poliserna behöver bli fler, Åklagarmyndigheten måste stärkas och Säpo ska ha de resurser som krävs för att hantera det ökade hotet från terrorismen. En ny moderatledd regering behöver stå upp för EU-samarbetet, men också anpassa rättsstaten efter den fria rörlighetens behov. 

Tomas Tobé, rättspolitisk talesperson (M)
Läs artikeln här.