Frihet, företagsamhet och framtidstro

Frihet, företagsamhet och framtidstro - en del av Moderaternas valplattform i EU-valet.

Fördjupa den inre marknaden 

Tack vare EU är Sverige en del av en gemensam marknad med hela 500 miljoner människor och fri handel. Att fortsätta utveckla EU:s inre marknad är centralt för både det svenska och det europeiska välståndet.  

De flesta av jobben och mest tillväxt finns i dag inom tjänstesektorn, men för just tjänster fungerar den inre marknaden inte särskilt väl. En av anledningarna är att vissa yrken och titlar regleras på ett alltför detaljerat sätt. Moderaterna vill se till att den inre marknaden fungerar lika bra för tjänster som för varor.

Den inre marknaden behöver också utvecklas för att vi bättre ska kunna ta vara på digitaliseringens möjligheter. EU behöver en gemensam digital marknad och Sverige ska driva på utbyggnaden av digital infrastruktur för 5G.  

Vi säger ja till en mer modern och konkurrenskraftig upphovsrätt som är anpassad till dagens digitala verklighet, men nej till det som har kallats för länkskatt och uppladdningsfilter.  

Moderaternas förslag: 

 • Fördjupa den inre marknaden, särskilt för tjänster.
 • Olika yrkeskvalifikationer i medlemsländerna ska kunna erkännas på liknande sätt som vi erkänner varandras varor.
 • Förverkliga en digital inre marknad. Europa ska leda digitaliseringen.   
 • Bygg ut digital infrastruktur för 5G.
 • En modern och konkurrenskraftig upphovsrätt, men inte länkskatt och uppladdningsfilter.

Bättre villkor för företag och minskad byråkrati

Jobb och välstånd skapas av företag som växer och utvecklas, inte av politiker. Ändå möter entreprenörer runt om i EU en omfattande regelbörda. Särskilt hårt drabbas småföretagarna. Det måste förändras. Moderaterna vill minska på regelkrånglet och onödig byråkrati i både Sverige och Europa.  

Problemen med att EU-direktiv genomförs i Sverige på ett sätt som är alltför långt-gående, så kallad överimplementering, måste motverkas. Om vi ställer högre krav på exempelvis våra företagare och lantbrukare än övriga EU-länder, skadas svensk konkurrenskraft. Därför bör EU-direktiv som regel genomföras på miniminivå. I samband med genomförandet av EU-direktiv bör det också finnas tydliga krav på att bland annat klargöra hur regelförändringarna påverkar företag.  

Moderaternas förslag:

 • Ett kraftfullt regelförenklingsarbete på EU-nivå. 1 000 byråkratiska regler ska bort.
 • Utöka och fördjupa Refit-programmet, som syftar till att göra lagstiftningen så effektiv som möjligt.
 • Motverka överimplementering. EU-direktiv ska som huvudregel genomföras på miniminivå.
 • Tydligare konsekvensutredningar av EU-lagstiftning.

Ökad handel över gränserna

Färre tullar och handelshinder bidrar till att fler länder kan resa sig ur fattigdom, till ett växande globalt välstånd och till ökad fred och säkerhet. Frihandel gynnar företagande och entreprenörskap, inte minst småföretagande. Därför är det oroande att protektionismen är på frammarsch.  

Europa ska upprätthålla en fri och rättvis global handel. Sverige ska driva på för att EU sluter fler frihandelsavtal. En god handelsrelation med Storbritannien efter Brexit måste säkras. Utvecklingen med digitalisering och e-handel behöver bejakas i nya frihandelsavtal, och vikten av att värna klimatet måste få genomslag i handels-politiken genom att tullar på klimatsmarta varor sänks eller tas bort. Potentialen hos småföretagen ska tas tillvara.  

Moderaternas förslag:

 • Fler och nya handelsavtal bör slutas, bland annat med Australien och Nya Zeeland, USA, Mexico, Chile, ASEAN-länder som Indonesien och Malaysia samt tullunionen Mercosur, som består av flera länder i Sydamerika.
 • Säkra en god handelsrelation med Storbritannien efter Brexit.
 • Moderna frihandelsavtal som tar tillvara på digitalisering och e-handel.
 • Ett grönt frihandelsavtal bör bli verklighet.
 • Frihandelsavtalen ska innehålla småföretagarkapitel.

En budget som fokuserar på rätt saker 

EU ska bidra till att lösa problem och utmaningar som medlemsländerna har gemensamt. Därför ska områden som brottsbekämpning och klimat prioriteras i budgeten. Det är inte rimligt att EU lägger mest resurser på jordbruksstöd och stora bidrag till olika medlemsländer. Framför allt så behöver strukturfonderna minska.  

EU:s budget måste bli mer framtidsinriktad och användas till att stärka medlems-ländernas konkurrenskraft och tillväxt. Budgeten ska också användas på ett effektivt sätt. Bättre kontroll och tydligare mål är nödvändigt. Utbetalningar av EU-bidrag ska villkoras med motprestationer från länderna som tar emot pengarna.  

EU ska inte ges rätt att ta ut olika skatter. EU:s budget som helhet ska inte öka, och Sverige ska inte betala en oproportionerligt stor andel av EU:s budget. Vi säger därför bestämt nej till att den avgift Sverige betalar till EU ska höjas med 15 miljarder kronor, vilket är det förslag som ligger på bordet.  

Den avgift Sverige betalar till EU ska inte höjas. Genom tydliga prioriteringar, särskilt när Storbritannien lämnar, bör det i stället finnas utrymme för att minska avgiften. Att EU bedriver en flyttkarusell som innebär att Europaparlamentet flyttar mellan Bryssel och Strasbourg är orimligt. Genom att få stopp på detta kan vi bättre värna skattebetalarnas pengar.  

Moderaternas förslag: 

 • EU-budgeten ska användas till att lösa gemensamma problem som brottslighet och klimatförändringar.
 • Omprioriteringar i budgeten ska genomföras, framför allt genom minskningar av bidragen mellan medlemsländer.
 • Ställ tydligare krav på länder som tar emot EU-bidrag.
 • Nej till EU-skatter.
 • Sveriges avgift till EU ska inte öka, utan på sikt minska.
 • EU:s budget får inte växa i storlek, i förhållande till BNP.
 • Europaparlamentet ska inte ha säten i olika städer.

Mer innovation och högkvalitativ forskning

För både tillväxt och framtidstro är framstående forskning inom EU mycket betydelsefullt. Europa ligger i framkant, men är efter USA och möter hård konkurrens från länder som Kina och Indien. Därför ska forskning och innovation vara en högt prioriterad fråga i Europasamarbetet – och det ska märkas i EU:s budget. Den europeiska forskningen kan samtidigt stärka Sverige som kunskapsnation.  

På sikt vill vi se fördubblade investeringar i forskning. Det ska genomföras utan att öka EU:s budget som helhet, till exempel genom att omfördela pengar från jordbruks- och regionalstöden. Kvaliteten i forskningsprogrammen ska vara hög och fortsätta utvecklas. Det är nödvändigt för att Europa ska kunna bli världens främsta arena för högkvalitativ forskning.  

Moderaternas förslag: 

 • EU ska bli världsledande inom forskning. Fördubbla investeringarna i forskning och innovation.
 • Vetenskaplig kvalitet ska vara vägledande för tilldelning av forskningsmedel.
 • Sverige ska få större andel av EU:s resurser för forskning och innovation.

Trygghet och mer rättvis konkurrens

Arbetet med att göra Sverige och Europa tryggare handlar också om att motverka oseriösa arbetsgivare, dålig arbetsmiljö, fusk och snedvriden konkurrens.

Arbetsmarknads- och välfärdspolitiken ska fortsatt beslutas i Sverige. Men för att den inre marknaden ska nå sin fulla potential måste alla människor ges möjlighet att komma till sin rätt. Därför ska vi driva på för att ingen ska behöva bli sjuk av sitt jobb, förolyckas på arbetsplatsen eller tvingas acceptera undermåliga villkor. Trygghet ska gälla för alla.

Rättvis konkurrens krävs också för att den inre marknaden ska fungera fullt ut. Hederliga företag drabbas när andra fuskar. Det är avgörande att säkerställa att de regler som finns faktiskt efterlevs, samtidigt som Europa behöver förbättra samarbetet för att upprätthålla ordning och reda – och därmed en rättvis konkurrens.  

Det gäller bland annat inom åkeribranschen. Lagar om kör- och vilotider samt avgifter ska följas. Trafiksäkerheten ska vara hög. Så kallade EU-trailers innebär därför problem i länder med mer vintriga förhållanden. Detta behöver åtgärdas skyndsamt.

Europa byggs starkt av företag som skapar ekonomisk tillväxt och jobb, inte av nya skatter och bidrag. Däremot måste skattefusk och skatteflykt motverkas. Vi värnar principen om att alla ska göra rätt för sig – det gäller i hela Europa. 

Moderaternas förslag:

 • Säkerställ att trygghet och goda villkor råder på arbetsmarknaden, utan att kompromissa om den svenska arbetsmarknadsmodellen.
 • Förstärkt samarbete för att upprätthålla ordning och reda samt rättvis konkurrens.
 • Lagar om kör- och vilotider samt avgifter ska upprätthållas inom transportbranschen.
 • Polisen i hela EU måste få tillgång till mer elektronisk övervakning av yrkestrafiken. 
 • Implementera åtgärder mot skattefusk och skatteflykt, som
 • land-för-land-rapportering och ökat informationsutbyte mellan nationella skattemyndigheter.

Framtida vägval för EU och Sverige 

Ett svenskt medlemskap i euron är inte aktuellt för Moderaterna. Det kan bli aktuellt först den dag då det finns ett brett folkligt stöd i Sverige för euron och om det på allvar skulle förbättra svensk ekonomi.  

Samtidigt är det viktigt för Sverige att euron är en välskött valuta, eftersom vi har nära band till euroländerna. Just nu pågår en fördjupning av eurosamarbetet. Det är bra om fördjupningen kan bidra till att euroländernas ekonomier blir mer stabila. Däremot ska inte nya beslutsorgan inrättas, som kan påverka Sverige och andra länder som står utanför euron, utan att även vi ges inflytande.  

Vi följer noga utvecklingen av bankunionen, det EU-gemensamma systemet för bland annat tillsyn av banker. Eftersom bank- och finanssektorn i Europa är nära sammanvävd finns vissa fördelar med ett medlemskap, men i nuläget överväger nackdelarna. Som medlem kan Sverige exempelvis inte ställa högre krav på våra inhemska banker.

Vi är emot en social pelare. EU ska lägga sin kraft på att lösa gemensamma problem – inte på områden som medlemsländerna bäst sköter själva. EU ska inte ta makten över vår arbetsmarknad och den svenska modellen, vår välfärd eller fatta beslut om svensk familjepolitik. Att medlemsländerna själva förbättrar välfärden eller för jobben är bra. Men den sociala pelaren riskerar medföra att Sverige måste kompromissa bort goda svenska förhållanden med länder som inte har kommit lika långt som oss.

Moderaternas förslag: 

 • Ett svenskt medlemskap i euron är inte aktuellt.
 • Inga nya institutioner för eurozonen, som skulle påverka övriga medlemsländer.
 • Sverige ska i nuläget inte vara medlem i bankunionen.
 • Motverka den sociala pelaren. EU ska inte detaljreglera svensk arbetsmarknad eller vår välfärdsmodell.