Nyhetsartikel
20 dec 2017

Försvarsberedningens rapport om totalförsvaret och det civila försvaret

I dag presenterar Försvarsberedningen sin rapport Motståndskraft med förslag om inriktningen av totalförsvaret och utformningen av det civila försvaret 2021-2025.

Ett väpnat angrepp mot Sverige inte kan uteslutas, fastslår Försvarsberedningen i sin rapport. Sverige kommer också att påverkas i det fall säkerhetspolitisk kris eller väpnad konflikt uppstår i vårt närområde. Samtidigt präglas det globala säkerhetspolitiska läget av oförutsägbarhet och instabilitet; utvecklingen kan vara både svårbedömd och snabb. 

– Med denna rapport pekas på behovet att planera för krig och krigsrisk. Det är bra ifall viktiga förändringar inom svensk försvars- och säkerhetspolitik kan tas i så brett samförstånd som möjligt, säger Hans Wallmark, försvarspolitisk talesperson.

Försvarsberedningen föreslår att målet för totalförsvaret ska vara att enskilt och tillsammans med andra, inom och utom landet, försvara Sverige mot väpnat angrepp och värna vår säkerhet, frihet, självständighet och handlingsfrihet. I rapporten lämnar Försvarsberedningen även förslag på åtgärder för att stärka totalförsvarets förmåga och uthållighet samt det civila försvarets hantering av fredstida kriser och förberedelser inför eventuellt krig. 

– Sverige behöver ett modernt totalförsvar, rapporten innehåller förslag på hur detta ska åstadkommas i praktiken. Psykologiskt försvar, cybersäkerhet och livsmedelsförsörjning är några av de många områden som rapporten behandlar, säger Karin Enström, Moderaternas gruppledare i EU-nämnden. 

– Samhället måste bli mer robust och hållbart. Genom att planera för svåra situationer blir vi starkare och tryggare, säger Beatrice Ask, ordförande i Konstitutionsutskottet. 

Rapporten överlämnades idag till regeringen. I Försvarsberedningen representeras sju av riksdagens åtta partier.

Läs rapporten här.

Karin Enström
Gruppledare EU-nämnden
Jag började med politik i gymnasiet för att jag ville ha större valfrihet i skolan, en fråga som är lika aktuell nu som då.
Mer om Karin
Beatrice Ask
Talesperson i civilförsvars- och civilberedskapsfrågor

Mitt fokus är att varje människa är unik och värdefull. Att var och en både har rätt till frihet och ett ansvar gentemot andra.

Mer om Beatrice