Ett sammanhållet Sverige

Jämlikhet och social rörlighet

Social rörlighet handlar om möjligheten för människor att förbättra sin tillvaro genom egna ansträngningar. Att kunna påverka sin framtid, inte ärva sina chanser från sina föräldrar. Sveriges finaste jämlikhetstradition innebär att alla ska få sin egen chans i livet. Det är en viktig princip som handlar om både frihet och rättvisa.

Full sysselsättning och minskande utanförskap är långsiktigt den bästa fördelningspolitiken.

Gemensamt finansierad utbildning, vård och omsorg av hög kvalitet bidrar också till att levnadsvillkoren och livschanserna utjämnas mellan människor. Den stora klyftan i dagens Sverige finns mellan de som har ett jobb och de som inte har det. Finansdepartementets Expertgrupp för studier i offentlig ekonomi (ESO) har konstaterat att vissa hushåll, till exempel nyanlända, kan förlora ekonomiskt på att någon i familjen faktiskt tar ett jobb. Det måste ändras om vi vill kunna ge alla en möjlighet till egenförsörjning.

Det finns 130 områden i Sverige där färre än hälften går till jobbet en vanlig dag. Och det finns skolor där inte ens hälften av eleverna går ut nian med gymnasiebehörighet. Alltför många barn som växer upp i utsatta miljöer löper stor risk att ärva sina föräldrars problem och utsatthet. Hotet om social ärftlighet är ett moraliskt misslyckande som bryter mot allt vad

Sverige borde stå för: att alla barn ska få en egen chans att bygga en bra framtid på egna meriter.
Sverige har tidigare lyckats ge ökade livschanser till breda grupper som haft svårt att göra sig gällande. Utbyggnaden av utbildningsväsendet under 1950- och 60-talen gav för första gången alla i en generation med tillräcklig begåvning och driv tillgång till högre utbildning. Ett annat exempel är när kvinnor kom in på arbetsmarknaden i stor skala under 1970-talet. I dag handlar det framför allt om att ge nyanlända och deras barn goda förutsättningar att skapa sig ett bra liv i det nya landet.

Politik för att öka social rörlighet handlar om två perspektiv. Att alla individer oavsett social bakgrund rustas med kunskap och färdigheter. Och att samhället belönar flit, företagsamhet och förkovran. Det handlar om att fler barn ska gå i bra förskola, att fler ungdomar ska möta höga förväntningar i skolan, och att fler vuxna ska gå till jobbet.

MODERATERNAS FÖRSLAG:

 • Utökad rätt till förskola för barn vars föräldrar lever på bidrag.
 • Fler skickliga lärare till skolor i utsatta områden.
 • Sänk skatten på arbete och inför bidragstak för att arbete alltid ska löna sig bättre än bidrag.

Fungerande bostadsmarknad

I Sverige råder stor bostadsbrist. Bostadsmarknaden fungerar dåligt. Det spiller över på i stort sett alla samhällsområden. Att bostadsmarknaden inte fungerar hämmar företagande, tillväxt, jobb och en fungerande integration. Bristen på bostäder bidrar till trångboddhet och sociala problem. Höga bostadspriser driver upp hushållens skuldsättning, vilket ökar riskerna för obalanser i samhällsekonomin. Problemen är så många att ingen enskild reform kan lösa dem. Därför behöver vi ta tag i dem samlat, i en blocköverskridande överenskommelse som tar ett helhetsgrepp om bostadsmarknadens funktionssätt och bostadspolitikens alla delar.

MODERATERNAS FÖRSLAG:

 • Skrota regler som i onödan försvårar, försenar och fördyrar bostadsbyggande.
 • Förstärk översiktsplaneringen och begränsa detaljplanekravet.
 • Se över flyttskatterna för att öka rörligheten på bostadsmarknaden.
 • Sänk uppskovsräntan, och ta permanent bort taket för uppskov.
 • Reformera regelverken för strandskydd, riksintressen och bullernivåer.
 • Gör det enklare att hyra ut i andra hand.

Pålitlig infrastruktur och fungerande transporter

Sverige är EU:s till ytan tredje största land och jämförelsevis glesbefolkat. En fungerande infrastruktur är en förutsättning för att hela vårt land ska kunna leva. Vägarna ska vara säkra, tågen ska gå i tid och viktiga flyglinjer ha fungerande trafik. Eftersatt underhåll och bristande snöröjning stör vardagslivet och leder till stora kostnader för samhället. Alla trafikslag behövs. Avstånd får inte straffbeskattas.

MODERATERNAS FÖRSLAG:

 • Bygg ut svensk järnväg och se till att befintliga spår fungerar.
 • Ökade resurser till vägunderhåll för bättre och säkrare vägar i hela landet.
 • Fortsätt utbyggnaden av bredband.
 • Lägre bensinskatt genom avskaffad överindexeringen.
 • Avskaffa flygskatten.

Konkurrenskraftiga gröna näringar

Den svenska ekonomin är till stor del beroende av landsbygdens produktion. Skogsindustrin är Sveriges enskilt största nettoexportör. Den svåra torkan under sommaren 2018 har också tydligt belyst att jordbrukssektorn generellt har mycket låga marginaler, bland annat på grund av höga skatter och kostnadstung byråkrati. Ökade möjligheter till livsmedelsproduktion och stärkt konkurrenskraft hos landsbygdens företag skapar förutsättningar för en livskraftig landsbygd. Urholkad äganderätt och onödigt regelkrångel sätter däremot krokben för jord- och skogsbrukets utveckling.

MODERATERNAS FÖRSLAG:

 • Sänk skatten på diesel i jord- och skogsbruket.
 • Tillsätt en äganderättsutredning med fokus på de gröna näringarna.
 • Sverige ska inte införa onödiga särkrav som inte finns i andra EU-länder. De särkrav som finns ska regelbundet ses över.
 • Uppmuntra till krav på gott djurskydd, god miljöhänsyn och låg antibiotikaanvändning vid offentlig upphandling.
 • Tillåt gårdsförsäljning av alkoholhaltiga drycker.

Hållbar jakt och viltvård

Det har aldrig funnits så mycket vilt i Sverige som i dag och viltstammarna har vuxit kraftigt under senare år. Våra fem stora rovdjur – björn, varg, lodjur, järv och kungsörn – är i dag så pass många att de kan finnas kvar långsiktigt. Det är en positiv utveckling, som samtidigt ställer höga krav på att viltvården kan balansera olika intressen. Växande viltstammar kan också orsaka stora skador. Jägarnas insatser är av yttersta vikt för den svenska viltvården. De bidrar med allt från att rapportera vilt till att stödutfodra vintertid och att förhindra invasiva arters framfart. Det är ett gott exempel på samarbete mellan civilsamhälle och myndigheter.

MODERATERNAS FÖRSLAG:

 • Laglydiga jägare, sportskyttar eller vapensamlare ska inte drabbas när EU:s vapendirektiv införlivas i svensk lag.
 • Korta handläggningstiderna för vapenlicenser.
 • Beslut om varg- och skarvförvaltning ska fattas så nära dem som berörs som möjligt.
 • Förenkla jägarnas möjligheter att sälja viltkött direkt till konsumenter