En långsiktigt hållbar migrationspolitik

Krig och konflikter pågår runt om i världen. I dag beräknas 65 miljoner människor vara på flykt. Sverige har tagit och tar ett stort ansvar för människor som flyr från sina hemländer. De senaste fyra åren har vi tagit emot över 300 000 asylsökande. Vi har varit ett av de länder i EU som tagit störst ansvar. I år väntas ytterligare tiotusentals asylsökande hit och anhöriginvandring tillkommer.

Moderaterna ska stå för en långsiktigt hållbar migrationspolitik i Sverige. Migrationspolitiken måste utformas med hänsyn till det stora flyktingmottagande vi haft och de omfattande integrationsproblem vi har. Antalet asylsökande som kommer till ett land på kort tid påverkar integrationen.

En långsiktigt hållbar och ansvarsfull migrationspolitik innebär att tillfälliga uppehållstillstånd är huvudregel, att det är tydliga krav på att försörja sig själv och sina anhöriga och tydliga krav för att bli svensk medborgare. Medborgarskapet i Sverige ska uppvärderas. I det ligger högre ställda krav än vad som är fallet i dag.

Det ska vara skillnad mellan ja och nej i asylprocessen. Den som nekats uppehållstillstånd i ett slutligt beslut ska så snart som möjligt återvända till sitt hemland. Här behövs en större tydlighet. Om inte återvändandet fungerar riskerar omfattande skuggsamhällen med social utsatthet, brott och illegalt arbete skapas.

Vi ska också arbeta för ett större samarbete i migrationspolitiken i Norden. På EU-nivå ska Sverige driva på för att för att dagens EU-gemensamma asylsystem på längre sikt ersätts med ett nytt kvotflyktingsystem.

Våra förslag:

  • Tillfälliga uppehållstillstånd ska vara huvudregel
  • Tillfälliga uppehållstillstånd ska omvandlas till permanenta uppehållstillstånd vid jobb och egen försörjning.
  • Skärpta försörjningskrav vid anhöriginvandring
  • Arbetet med återvändande för de med avslag på sin asylansökan ska förstärkas
  • Dagens EU-gemensamma asylsystem ska på sikt ersättas med ett nytt kvotflyktingsystem
  • Uppvärdera det svenska medborgarskapet för att främja integrationen

 

Aktuella områden
Vår politik i korthet
Ekonomi och jobb
Integration
Lag och ordning
Följ oss