Effektiv och modern miljö- och klimatpolitik

Effektiv och modern miljö- och klimatpolitik - en del av Moderaternas valmanifest i EU-valet.

Kärnkraft är klimatsmart

Här i Sverige är produktionen av el nästan helt koldioxidfri: vår el är klimatsmart. Men fortfarande finns smutsiga kolkraftverk på alltför många platser runt om i Europa.

Faktum är att enbart de tio största kolkraftverken i EU släpper ut nästan fyra gånger så mycket koldioxid som de totala utsläppen i hela Sverige under ett år. I Tyskland, där kärnkraften snabbavvecklas, kommer nästan hälften av energin från förbränning av fossila bränslen. Det är inte hållbart.

För att sänka utsläppen måste Europa ställa om sin elproduktion. I kalkyler från FN:s klimatpanel är mer kärnkraft, tillsammans med mer förnybar energi, avgörande för att vi ska klara av att stoppa klimatförändringarna. Därför vill Moderaterna utveckla och skapa bättre förutsättningar för mer och säkrare kärnkraft i Sverige och Europa.

Det krävs också investeringar i infrastruktur som möjliggör ökad överföring av el mellan Europas länder. Med andra ord behöver medlemsländernas nationella elnät sammanlänkas i högre grad än i dag. 

Vi vill också att EU ska ha ett mål för fossilfri energi, inte enbart förnybar energi som i dag, och att kärnkraft ska kunna användas för att nå målet. Då bör målet dessutom höjas: minst 60 procent av energin ska komma från fossilfria källor år 2030.  

Moderaternas förslag: 

 • Ersätt målet för förnybar energi med ett mål om fossilfri energi, där kärnkraft inkluderas.
 • Fördubbla EU:s kärnkraftsbudget.
 • Exportera mer klimatsmart el från kärnkraft inom Europa.
 • Bygg ihop medlemsländernas elnät, genom ökade investeringar och en höjd målsättning för sammanlänkning.

Minska utsläppen

Utsläppen måste minska för att vi ska nå Parisavtalets mål att hålla den globala uppvärmningen under två grader, och framför allt under 1,5 grad. EU måste ta ledartröjan genom att skärpa sina klimatmål och förbättra sitt klimatarbete. 

EU har ett effektivt system för handel med utsläppsrätter som täcker nästan hälften av EU:s utsläpp av växthusgaser. Därför kommer Moderaterna verka för att EU:s utsläppshandel länkas ihop med andra länders motsvarande system. Utsläpps-handeln ska också utvidgas till att omfatta fler sektorer. 

I dagsläget finns ett internationellt avtal, Chicagokonventionen, som gör det omöjligt att beskatta flygbränsle. Det vill vi ändra på. EU ska gemensamt agera för en omförhandling av avtalet. Flyget måste också betala för sina utsläpp.   

Samtidigt behövs bättre samverkan inom Europa, till exempel genom gemensamma biljettsystem, för att det ska bli enklare att åka tåg mellan olika länder. Vi vill driva på för att järnvägen ska fungera bättre för både resor och transporter inom Europa. Fler ska kunna välja tåget för utlandsresor. 

Moderaternas förslag:

 • Skärpta klimatmål. Senast år 2050 ska EU vara klimatneutralt.
 • Alla EU:s medlemsländer måste ta sin del av ansvaret för att minska utsläppen.
 • Länka ihop EU:s utsläppshandel med motsvarande system i flera länder utanför EU.
 • Utvidga EU:s utsläppshandel till fler sektorer.
 • Skärpt klimatfokus i biståndet för att minska utsläppen.
 • Minska utsläppen, inte resandet. Omförhandla det internationella avtal som omöjliggör beskattning av flygbränsle.

Östersjön ska vara ett levande innanhav

Rent vatten är en resurs som vi inte kan ta för given. Vi måste därför värna våra hav, sjöar och vattendrag.  

Flera miljoner ton plast slängs i haven varje år. En del av plasten spolas upp på land, bland annat på svenska västkusten, medan resten hamnar på botten, bryts ned till mikroplaster eller bildar öar av plast. Återvinningen av plast måste därför öka och nedskräpningen behöver stoppas.  

Östersjön är ett av världens mest förorenade innanhav. Till följd av övergödning har Östersjön enorma områden med döda havsbottnar. För att åtgärda problemen måste alla länder runt Östersjön bidra och i detta arbete ska EU vara pådrivande.  

Fisket i Östersjön och i andra vatten måste också vara ekologiskt hållbart och utgå från vetenskapliga rekommendationer. Fångsterna ska vara rimliga och det är dags att sätta stopp för skadlig bottentrålning.  

Genom vatten, luft och handel kan miljö- och hälsofarliga ämnen spridas över landsgränser. Det behövs tuffare EU-gemensamma krav, inom ramen för avlopps-direktivet, på vattenrening. Att EU har en gemensam kemikalielagstiftning är bra. Men den behöver förstärkas. Konsumenter ska kunna vara trygga med de varor som finns. Fler vetenskapligt bevisat farliga ämnen ska fasas ut ur konsumentprodukter.

Moderaternas förslag:

 • Öka återvinningen av plast och minska nedskräpningen. I takt med teknikens utveckling ska fossilbaserade plaster fasas ut.
 • Kraftsamla för att minska övergödningen i Östersjön.
 • Sätt stopp för överfiske och skadlig bottentrålning.
 • Förbättrad kemikaliepolitik. Förbjud och fasa ut bevisat farliga ämnen.
 • Ställ tuffare krav i EU:s avloppsdirektiv.

Använd skogen för grön omställning

Sverige är bland de länder som har mest skog i hela EU, och det är en fantastisk resurs. Skogen är en av nycklarna till att stoppa klimatförändringarna. Genom ett hållbart skogsbruk kan vi fortsätta producera olika slags biobränslen och klimat-smarta material.  

Äganderätten är en förutsättning för det hållbara skogsbruket – det man äger, tar man också hand om. Tyvärr finns oroväckande tecken på att äganderätten urholkas. Skogsägare hindras från att bruka sin egen mark, bland annat genom att EU-regler övertolkas. Att mer makt över den svenska skogen flyttas till EU är även ett hot mot det aktiva svenska skogsbruket, som visar att det går att kombinera ekonomiska och ekologiska intressen. Moderaterna står upp för äganderätten och värnar det svenska självbestämmandet över skogen. 

Moderaternas förslag

 • Värna självbestämmandet över den svenska skogen.
 • Tillsätt en äganderättsutredning med fokus på jord- och skogsbruk.
 • Använd och bruka skogen för att nå våra klimatmål.
 • Verka för att EU:s långsiktiga klimatstrategi skapar bra förutsättningar för aktivt skogsbruk.

Stå upp för svenska bönder och svenskt livsmedel

Svenska lantbrukare producerar mat av hög kvalitet och dessutom på ett hållbart sätt. Djurskyddet är starkt och användningen av antibiotika är låg.

Moderaterna värnar det svenska lantbruket. Lantbrukarna ska kunna fokusera på sin kärnverksamhet i stället för onödigt regelkrångel.  

Kraven ska fortsatt vara högt ställda i hela EU, men reglerna måste vara tydliga och fokusera på det som är viktigt. Sverige ska driva på för att det nya regelverket om minskad antibiotikaanvändning följs av alla medlemsländer. Det behövs bättre kontroller av bland annat djurtransporter i hela Europa.

Vi accepterar inte matfusk och bedrägerier. Som konsument ska man kunna lita på att varorna i butiken är säkra och kommer från friska djur. Datummärkningar ska vara korrekta. Fusket är också allvarligt eftersom det innebär att skötsamma lantbrukare i Sverige tvingas konkurrera med producenter som kan pressa priserna genom att bryta mot lagen.  

Ett resurseffektivt samhälle ligger högt upp på Moderaternas agenda. Innovationer inom jordbruket och de gröna näringarna ska tas tillvara. Matsvinnet måste stoppas.

EU:s gemensamma jordbrukspolitik behöver reformeras. En minskning av den gemensamma jordbruksbudgeten, som i dag är mycket omfattande, måste påbörjas och på sikt bör budgeten fortsätta att minska. Samtidigt måste lantbrukarna få bättre villkor genom sänkta skatter och mindre regelkrångel. De jordbruksstöd som finns ska självklart betalas ut i tid. Exportförbudet av svenskt snus ska upphävas. Snuset är ingen hälsoprodukt, men genom export kan vi minska rökningen i Europa och samtidigt se till att det blir fler svenska jobb. 

Moderaternas förslag:

 • Hela livsmedelskedjan ska vara säker och hållbar genom bättre kontroller.
 • Bekämpa matfusk och bedrägerier genom stärkt samarbete på EU-nivå.
 • Stoppa matsvinnet, exempelvis genom en mer rättvisande datummärkning.
 • Reformera EU:s gemensamma jordbrukspolitik.
 • EU:s jordbruksstöd ska betalas ut i tid.
 • Upphäv exportförbudet som gäller för snus.

Försvara den svenska jakten

Sverige har en lång tradition av jakt och viltvård och här finns hundratusentals jägare. Jägarnas insatser är av yttersta vikt för den svenska viltvården. De bidrar med allt från att rapportera vilt och att stödutfodra under vintertid till att förhindra invasiva arter. 

Moderaterna står upp för det svenska självbestämmandet över rovdjurs-förvaltningen. Beslut om jakt på exempelvis varg och skarv ska fattas så nära de som berörs som möjligt. Vi kommer fortsätta säga nej till förslag som i onödan gör det svårare för laglydiga jägare och sportskyttar att äga vapen.   

Europa måste agera mer kraftfullt mot terrorism och gränsöverskridande kriminalitet. Illegal vapenhandel måste med kraft stoppas. Men det måste ske på ett verknings-fullt sätt. Att inskränka laglydiga jägares och sportskyttars möjligheter i Sverige kommer varken bekämpa våldet i kriminella kretsar i Sverige eller övriga Europa.

Moderaternas förslag: 

 • Beslut om jakt ska fattas i Sverige, inte av EU.
 • Nej till förslag som gör det svårare för laglydiga jägare och sportskyttar.
 • Sverige ska erkänna EU:s vapenpass.