Nyhetsartikel
5 apr 2019

Den nya svenska modellen

I dag höll Ulf Kristersson tal om den nya svenska modellen, på Sverigemötet i Karlstad.

Vi måste tillsammans få ordning på Sverige igen. Det handlar om tryggheten och integrationen. Jobben och företagen. Klimatet och miljön. Ett Sverige med framtidstro – i hela landet. Ett Sverige som håller ihop.

Ett första led i att bygga den nya svenska modellen är den integrationskommission som Moderaterna nu tillsätter, i syfte att arbeta fram världens bästa integrationspolitik.

Nu börjar vi vår tredje resa. Nästa stora skifte: Moderaterna efter Socialdemokraternas dominans i svensk politik. Moderaterna efter Alliansen på nationell nivå. Moderaterna som Sveriges viktigaste politiska kraft. Och den här resan, den gör vi som Moderaterna. Inte som mörkblå eller ljusblå. Inte som nya eller gamla. Inte som liberala eller konservativa. Vi är ju allt det. Men först och främst är vi Moderaterna. Förenade av gemensamma värderingar och gemensam förmåga till förändring, sa Ulf Kristersson. 

Ulf Kristersson pekade ut fem centrala delar som bygger den nya svenska modellen: 

Tryggheten. Det handlar om behovet av att förstärka polisen och försvaret, att ta krafttag mot gängbrottslighet och bättre verktyg för att lagföra terrorister samt en tillgänglig sjukvård och en skola som gör klassresor möjliga. 

Klimat- och miljöpolitiken. I den nya svenska modellen driver vi en klimatpolitik som tar tag i de stora problemen genom att ta tillvara på teknikens möjligheter, se till att varje krona gör största möjliga nytta för klimatet och genom att satsa på kärnkraft. 

Jobben och företagen. I den nya svenska modellen ska företagare uppskattas mer än de beskattas. Skatterna för vanligt folk ska sänkas, den största bidragsreformen på 40 år ska genomföras och vi ska kraftsamla kring digitalisering.  

Integrationen. Integrationen är vår tids ödesfråga. För att lösa integrationsproblemen måste arbetslinjen och svenska språket gälla alla. 

Sverige måste hålla ihop. Sammanhållningen mellan stad och land måste stärkas, äganderätten försvaras och infrastrukturen ska fungera. Jämställdheten mellan kvinnor och män måste förbättras och åldersdiskrimineringen upphöra. 

Ulf Kristersson berättade också mer om den integrationskommission han kommer att leda. 

Vi tillsätter en kommission för att ta fram världens bästa integrationspolitik. Från ax till limpa: från migration till integration, från gränskontroll till det svenska medborgarskapet, från ett nej som betyder nej, till ett ja som innebär ja

Moderaternas integrationskommission 

Sverige har en integrationskris. Moderaterna tillsätter därför en kommission med uppgift att formulera realistiska mål och utarbeta konkreta reformförslag för att komma till rätta med flera av våra allvarligaste samhällsproblem. 

Kommissionen kommer löpande presentera sina resultat samt leverera en slutrapport med konkreta politiska förslag våren 2020. De reformerna ska vara utformade så att de snabbt ska kunna genomföras av regering och riksdag.

Se Ulf Kristerssons tal

Ulf Kristerssons tal i sin helhet. 

Se pressträffen. 

Presentationen från pressträffen. 

En sammanfattning av delarna i den nya svenska modellen. 

Direktiv till Moderaternas integrationskommission. 

Frågor och svar – till medlemmar.