Demokrati

Vår politik utgår från allas lika värde och rätt till frihet. Vi arbetar för en levande demokrati och vill stärka de mänskliga fri- och rättigheterna. Ett fritt och öppet meningsutbyte och respekt för den enskildes personliga integritet är grundläggande värden i en demokrati.

Tolerans, öppenhet och respekt för människors olika livsstil förverkligas bäst i det samhälle som värnar frihet, rättvisa och de demokratiska processerna. Vi arbetar för att de mänskliga rättigheterna ska respekteras på alla nivåer i samhället, både i Sverige och internationellt. Vi vill ha en stark grundlag med en tydlig rättighetskatalog.

Beslut nära människor

Vi vill att varje person ska känna att han eller hon styr över sin egen vardag. Det innebär bland annat att flytta beslut från politikerna till medborgarna. Valfrihet, till exempel när det gäller offentligt finansierade välfärdstjänster, ger människor möjlighet till ökat inflytande över sin egen situation. Vi tycker att alla beslut ska fattas så nära de människor som påverkas som möjligt och står bakom det kommunala självstyret.

Det öppna samhället

Vi värnar det öppna samhället som säkrar att vi alla har insyn i den statliga verksamheten och som garanterar rättssäkerhet och effektivitet. Den representativa demokratin ska fortsatt vitaliseras och fördjupas så att alla har chansen att göra sin röst hörd. Det finns inga ursäkter för dem som tar till hot och våld mot för att försöka påverka eller störa viktiga samhällsfunktioner i ett demokratiskt samhälle, till exempel genom att angripa förtroendevalda eller journalister.

Förtroende och ansvar

För att det ska finnas förtroende för de demokratiska institutionerna måste makten utövas på ett rättvist och rättssäkert sätt. Vi ser mycket allvarligt på all slags korruption då det försvagar det politiska systemet och skadar demokratin. Maktdelningen ska vara tydlig och öka möjligheten att utkräva ansvar. Regering, riksdag, domstolar, kommuner, myndigheter, Riksrevisionen och Sveriges riksbank ska därför ha väl avgränsade roller.

Aktuella områden
Vår politik i korthet
Ekonomi och jobb
Integration
Lag och ordning
Följ oss