Nyhetsartikel
9 aug 2017

Landstinget måste sluta mörka känsliga frågor - för demokratins skull

Det får bli ett slut på att mörklägga och försöka sopa besvärliga frågor under mattan. Gällande omorganisationen av HR-organisationen måste en extern part eller våra revisorer genomlysa omorganisationen för att se vilka fel som begåtts. Landstinget Dalarna behöver ett klimat där det är högt i tak och att medarbetarnas kompetens tas tillvara, skriver Ulf Berg och Christer Carlsson (M).
  • Det behövs en genomlysning av organisationen för att se vilka fel som begåtts.
  • Landstingsstyrelsen och personalutskottet kan inte undanhållas uppgifter rörande personalfrågor i landstinget.
  • Slutligen måste den anmälan om kränkande särbehandling som tas upp i en av skrivelserna utredas och inte gömmas.

Det finns anledning att fundera över hur Landstinget Dalarna sköts rent professionellt, men också ur en demokratisk synvinkel.

Landstinget ska givetvis vara en öppen och transparent organisation, men naturligtvis med en stark sekretess runt delar som berör den rena vården av patienterna. Nyligen pekade ett antal artiklar i DT och DD på att det fanns stark kritik mot personaldirektören. Vi försökte likt DT få ta del av två centrala skrivelser från två chefer som känt sig mer eller mindre tvungna att sluta och söka sig till nya arbetsgivare. Det kan ibland vara bra för båda parter, men vår klara bedömning är att så inte är fallet när det gäller de som lämnat in skrivelserna.

Vår förvåning är naturligtvis stor när vi som sitter i både landstingsstyrelsen och personalutskottet inte får ta del av skrivelserna. Det vill säga tjänstemän tar över och hindrar delar av den politiska ledningen från att ta del av handlingar där mycket stark kritik framförs av två före detta medarbetare.

När en journalist från DT överklagar beslutet om att inte lämna ut handlingarna avvaktar vi domslutet. För oss har det varit klart att den juridiska bedömningen varit helt felaktig, och att domstolen skulle undanröja beslutet var i det närmaste självklart. Tidigare har det beslutats att omvandla ett yrkande från vår sida i landstingsstyrelsen och arbetsutskottet till ett medborgarförslag. Om dessa beslut har fattats utan politiska påtryckningar kan vi konstatera att nuvarande juridiska kompetens ligger på en för låg nivå och måste åtgärdas.

Vi har framfört till landstingsdirektören att vi också känt tveksamhet när det gäller personaldirektörens föredragningar i landstingsstyrelsen. Vi har fått till svar att det till stor del beror på arbetsbelastningen som varit väldigt hög på grund av den pågående omorganisationen. Det kan naturligtvis vara skälet, men det personalpolitiska programmet för över 8000 medarbetare var på en A4-sida och imponerade inte. Det framstår med all tydlighet att landstiget måste få en betydligt bättre personalpolitik. Vakanserna är många och leder bland annat till stängda avdelningar och dyra stafettläkare. Men även förlust av medarbetare med hög kompetens och mångårig erfarenhet.

Nu måste ett antal åtgärder vidtas. För det första måste en extern part eller våra revisorer genomlysa omorganisationen och se vilka fel som begåtts. Vad vi förstår kommer minst ett fackförbund att agera med anledning av brist på regelefterlevnad hos landstinget. Det är uteslutet att landstingsledningen får denna uppgift, då vår känsla är att Gunnar Barke och övriga i majoriteten inte vill att de allvarliga bristerna i omorganisationsarbetet ska komma dalfolket till del.

För det andra krävs det tydliga regler att landstingsstyrelsen och personalutskottet inte kan undanhållas uppgifter rörande personalfrågor i landstinget. Där finns det yttersta ansvaret och där ska ansvaret tas. Den modell som regeringen har att inte informera statsministern i känsliga ärenden är ingen modell vi i Landstinget Dalarna ska ha. Vi måste säkerställa att vi har rätt kompetens inom HR-verksamheten.

Slutligen måste den anmälan om kränkande särbehandling som tas upp i en av skrivelserna utredas och inte gömmas. I den skrivelsen står att personalutskottet ska ha en kopia och detta har tydligen ansvarig chef tillsett att så inte blev fallet. Helt oacceptabelt och det är viktigt att denna typ av frågor utreds grundligt. Vi tar inte ställning huruvida anmälan är rätt eller fel, det får utredningen visa.

Landstinget Dalarna behöver ett klimat där det är högt i tak och att medarbetarnas kompetens tas tillvara. Ökad delaktighet är vägen framåt. Det får bli ett slut på att mörklägga och försöka sopa besvärliga frågor under mattan. Så gärna en kopia till oss så vi slipper invänta domstolsbeslut innan vi kan få helt nödvändiga handlingar för att på ett bra sätt kunna utöva det förtroende vi fått av väljarna.

Ulf Berg (M)

Christer Carlsson (M)

Oppositionsråd i landstinget Dalarna