Nyhetsartikel
30 jun 2017

Alliansen: Ny omfattande RUT-reform - för fler enkla jobb

I dag presenterade Alliansens partiledare, Anna Kinberg Batra, Annie Lööf, Jan Björklund och Ebba Busch Thor en ny omfattande RUT-reform. Att utveckla RUT-avdraget är ett viktigt steg mot att kunna sluta jobbklyftan mellan inrikes och utrikes födda och se till att fler enkla jobb kan skapas.

- Sverige behöver fler enkla jobb, så fler kan få sitt första jobb. Det finns inga fina eller fula jobb. Att arbeta är alltid bättre än att leva på bidrag, säger Anna Kinberg Batra.

- Ett av Alliansens viktigaste uppdrag är att sluta jobbklyftan. RUT-reformen har bidragit till att fler kunnat lämna utanförskap för att ta steget in på arbetsmarknaden. Nu vill vi utveckla RUT ytterligare så fler ges möjlighet till jobb och egen försörjning. Samtidigt blir det lättare att få vardagen att fungera för både familjer och äldre, avslutar Anna Kinberg Batra.

Bredda RUT-avdraget till nya tjänster
Trygghets-RUT: RUT breddas till tillsyn av hem vid resa eller frånvaro.
Tvätt-RUT: RUT breddas till att även gälla tvätt av kläder som sker utanför hemmet. Det gäller dock ej industriell tvätt.
Flytt- och hämt-RUT: RUT breddas till flytt av bohag inom samma bostad, hämtning och lämning av återvinning, bortforsling av trädgårdsavfall samt plantering av växter i trädgård.

Tredubbla taket i RUT-avdraget
• För att ta tillvara sysselsättningspotentialen i RUT-sektorn föreslås att det nuvarande taket tredubblas till 75 000 kronor per år och person.

Höjd avdragsrätt för äldre över 80 år från 50 till 60 procent
• Äldre är bland de flitigaste användarna av RUT-avdraget. Samtidigt har de ofta knappa resurser. Det finns därför anledning att utreda om avdragsrätten för äldre personer över 80 år ska höjas från 50 till 60 procent.

Ett bredare hemavdrag för äldre
• För att möta de äldres utökade behov av hjälp i hemmet bör det ses över om RUT-avdraget ska breddas till ett bredare hem-avdrag för dem över 70 år, där fler eller alla enklare tjänster i hemmet berättigar till skattereduktion.

Förenkla regelverket
• Rut-tjänster kan i dag köpas av den som bor i bostaden där tjänsten utförs, samt till tjänster i föräldrarnas bostad. För att förenkla regelverket och göra det mer likvärdigt bör möjligheten att köpa tjänster i föräldrars bostad breddas till att omfatta samtliga närstående familjemedlemmar såsom syskon och barn. Att utveckla och bredda RUT-avdraget möjliggör för innovation och tillväxt i RUT-sektorn. Samtidigt måste en större RUT-reform utredas noga för att säkerställa att en sådan förändring leder till både en reell sysselsättningsökning och att fusk och missbruk stävjas. Exempelvis kan man överväga att införa ett tak på hur stor skattereduktion får vara per timme.

Läs mer här.

Här går det att se pressträffen med Alliansens partiledare.