Nyhetsartikel
7 mar 2018

Alliansen: med en förbättrad kömiljard kan vi kapa vårdköerna

Svensk hälso- och sjukvård står inför en nationell kris. På bara tre år har vårdköerna fördubblats. Till skillnad från regeringen är Alliansen beredd att ta ansvar för att korta vårdköerna – och vi föreslår därför gemensamt att kömiljarden återinförs, skriver allianspartiernas ledare Ulf Kristersson, Annie Lööf, Jan Björklund, och Ebba Busch Thor i Svenska Dagbladet.

I internationella jämförelser har Sverige en hälso- och sjukvård av mycket hög kvalitet. Läkare, sjuksköterskor och andra medarbetare gör ovärderliga insatser under dygnets alla timmar. En mångfald av vårdgivare ger patienter valfrihet. Det ska vi vara både stolta och tacksamma över.
Men det räcker inte. Vården måste också vara tillgänglig. Så är det inte i dag. 

När Alliansen tog initiativet till att korta de av socialdemokraterna ärvda sjukvårdsköerna var det hisnande 130 000 patienter som hade väntat mer än 90 dagar på vård. Ett metodiskt arbete och kömiljardens införande resulterade i mer än en halvering och i oktober 2014 stod 52 000 människor i kö. Detta var fortfarande alldeles för många och alliansen var på intet sätt färdig med sitt arbete. Löfven inledde sin regeringsperiod med att ta bort kömiljarden och arbetet med att minska sjukvårdsköerna upphörde. Mindre än fyra år senare är vi är tillbaka på nivåer med nästan 100 000 människor i kö.

Dessa enorma köer skapar inte bara oro för alla cancerpatienter, sjuka barn och dess föräldrar utan skapar även onödig stress för sjukvårdspersonalen, vilken patient ska tvingas vänta och därmed utsättas för ökad risk? 

Detta akuta problem har växt fram under Stefan Löfvens tid som statsminister. 

Antalet barn som väntat över en månad på insats från barn- och ungdomspsykiatrin har mer än tredubblats. Listan över brutna löften kan göras lång. Allra sämst är situationen i regioner och landsting som styrs av Socialdemokraterna. I alliansstyrda Halland får mer än nio av tio genomgå operation i tid, medan nästan var tredje patient tvingas köa i socialdemokratiska Västerbotten.

Alliansen står fast vid att patienter inte ska behöva vänta på vård mer än absolut nödvändigt – dels för att minska lidandet, dels för att förhindra att patientens tillstånd förvärras och i värsta fall leder till döden. Men också för att människor inte ska behöva känna oro inför framtiden: ingen ska behöva undra om jag själv eller mina anhöriga kommer få vård när det väl behövs. 

Att korta vårdköerna är därför en anständighetsfråga. När man tvingas vänta på vård kan månader, dagar och timmar kännas som en hel oändlighet.
Sverige ska ha en jämlik vård efter behov. Men därutöver krävs riktade insatser för att komma åt just köerna – och upprätthålla en svensk hälso- och sjukvård i världsklass. I denna fråga står regeringen handfallen. 

Alliansregeringen tillförde totalt 100 miljarder kronor till välfärden och genomförde viktiga satsningar på att korta vårdköerna. Det fungerade. Genom reformer som kömiljarden halverades köerna och vårdgarantin stärktes. Kömiljarden var en prestationsrelaterad ersättning till de landsting som lyckades korta vårdköerna och uppfylla vårdgarantin.

Regeringens oförmåga att pressa tillbaka köerna är uppenbar. Först valde de rödgröna att snabbt avskaffa kömiljarden, trots att den var dokumenterat effektiv. Resultatet är tydligt. I januari 2015 var det nio landsting som klarade vårdgarantin för över 90 procent av sina patienter vad gäller förstabesök inom specialiserad vård. Nu i Januari 2018 var det bara ett enda och det var alliansstyrda Stockholms läns landsting. Regeringen saknar i dag helt och hållet en egen politik för kortare vårdköer. De statsbidrag som utlovats för 2018 kommer inte ha någon styrande effekt, enligt såväl nationella som internationella experter. Att regeringens kömisslyckande dessutom sker i kölvattnet av skattehöjningar och under en internationell högkonjunktur är anmärkningsvärt.

Nu väljer regeringen att lansera nya satsningar på cancervården. Ambitionen är god, men belyser återigen Socialdemokraternas löftesbrott. Redan inför valet 2014 lovade Socialdemokraterna att införa en garanti som innebar att cancerpatienter skulle påbörja sin behandling inom fyra veckor efter att diagnos ställts. Stefan Löfven har alltså haft nästan fyra år på sig att uppfylla löftet – utan resultat. 

Till skillnad från regeringen är Alliansen beredd att ta ansvar för att korta vårdköerna. Vi vill vända utvecklingen. Just nu pågår ett intensivt samarbete mellan allianspartierna för att utarbeta en gemensam reformagenda som spänner över flera områden. Ett av de viktigaste områdena är vården. Tillsammans vill vi utveckla primärvården, stärka vårdkedjan för de mest sjuka äldre, öka patientsäkerheten genom att koncentrera den högspecialiserade vården och genomföra insatser mot psykisk ohälsa – men vår mest akuta uppgift är att genomföra reformer som kortar patienternas väntetider.

I ett första steg föreslår vi i Alliansen att en ny och uppdaterad kömiljard införs. Denna nya kömiljard kommer att dra lärdomar från den tidigare alliansregeringens satsning och utvecklas för att bli ännu mer träffsäker och effektiv. Till exempel ska den nya kömiljarden omfatta återbesök och rehabilitering för att bättre möta behoven hos kroniskt och långvarigt sjuka. Den grundläggande principen är dock densamma: landsting och regioner ska få tydliga morötter för att korta köerna. Detta är väl beprövad politik som har kortat vårdköerna förut och kan göra det igen. 

Med hjälp av siffror och statistik kan vi synliggöra hur vårdköerna har växt och hur väntetiderna blivit allt längre under de senaste åren. Statistik är viktigt för att skapa en helhetsbild av situationen och peka ut problem på systemnivå. Men vi får aldrig glömma att bakom varje enskild siffra finns en medmänniska som väntar på vård. Därför finns inget annat alternativ än att ta krafttag för kortare vårdköer. Det kommer vi i Alliansen att göra. 

Ulf Kristersson (M) partiledare 

Annie Lööf (C) partiledare 

Jan Björklund (L) partiledare 

Ebba Busch Thor (KD) partiledare

Läs artikeln här.