Pressrelease
21 sep 2018

Alliansen föreslår konstitutionsutskottets ordförande Andreas Norlén till talman

Allianspartierna föreslår Andreas Norlén till riksdagens talman. Talmannen kommer att leda riksdagens arbete i ett komplicerat parlamentariskt läge och har en central uppgift som kräver särskilda egenskaper och kompetenser. Talmannen i den nyvalda riksdagen bör ha en djup förståelse och respekt för både den politiska och juridiska dimensionen i riksdagsarbetet samt god insyn i regeringsarbetet. Vederbörande bör uppbära ett brett förtroende hos riksdagens partier och ha en dokumenterad förmåga och erfarenhet av att lyhört leda förhandlingar till enighet även kring komplicerade och mångfacetterade politiska och konstitutionella frågor

Mot den bakgrunden har allianspartierna kommit överens om att nominera juris doktor Andreas Norlén, idag ordförande i riksdagens konstitutionsutskott. Andreas Norlén har varit riksdagsledamot sedan 2006 och har dessförinnan varit yrkesverksam som bland annat forskare och lärare.

Som ordförande i konstitutionsutskottet har Andreas Norlén visat prov på en stor förmåga att nå breda överenskommelser och samsyn över partigränserna. I samarbete med den före detta talmannen Björn von Sydow (S) har Andreas Norlén lett konstitutionsutskottets arbete bortom partipolitiska hänsyn och till enighet och juridisk stringens. I en tid som delvis utmärks av splittring och polarisering har konstitutionsutskottet under Andreas Norléns ledning utvecklats till en stabil demokratisk institution med hög trovärdighet. 

Under Andreas Norléns ordförandeskap har KU under den här mandatperioden också lyckats uppnå bred enighet i en rad viktiga, sakpolitiska frågor. Det har gällt bland annat förebyggande av våldsbejakande extremism med tre breda uppgörelser, rätten till skadestånd när staten eller en kommun bryter mot Europakonventionen, den omfattande översynen av tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen, behovet av förstärkt tjänstemannaansvar genom strängare straffansvar för tjänstefel, förstärkt skydd för domstolarnas oberoende i en tid när det även inom EU sker försök att ta politisk kontroll över rättsväsendet samt den uppmärksammade överenskommelsen om bl.a. det offentliga belöningssystemet.

Alliansen är efter valet det tydligaste regeringsalternativet och lägger därför fram en väl meriterad talmanskandidat för riksdagen att ta ställning till. Alliansens talmanskandidat har valts med omsorg och är en person som bör kunna samla ett brett stöd hos riksdagens partier.