Nyhetsartikel
14 feb 2018

Alliansen: Därför säger vi nej till exitskatten

Alliansen säger gemensamt nej till regeringens förslag om att införa en utflyttningsskatt, den så kallade exitskatten. Det är orimligt att skicka ett så omfattande skatteförslag på remiss utan att överhuvudtaget fundera över konsekvenserna för Sveriges företagare och näringslivsklimat, skriver Elisabeth Svantesson och de övriga allianspartiernas ekonomisk politiska talespersoner på Svenska Dagbladets debattsida.

Grunden för att införa den så kallade exitskatten är att minska skatteplanering, i sig ett lovvärt syfte, men Socialdemokraterna och regeringen går alldeles för långt med det nuvarande förslaget. Siktet är för brett och innebär alltför många oacceptabla konsekvenser. Stefan Löfvens och Magdalena Anderssons iver att försvåra och försämra för företagare verkar tyvärr inte veta någon gräns.

Vi har under mandatperioden sett en lång rad förslag från Socialdemokraterna och Miljöpartiet, ofta uppbackade av Vänsterpartiet, som försämrar villkoren för företagande och jobbskapande i Sverige. Exitskatten är det senaste i raden och skulle slå extra hårt mot entreprenörskap, kapital- och kompetensförsörjning.

Skatten innebär att en person som bott i Sverige i fem av de senaste tio åren och har en orealiserad vinst på aktier eller andra andelar i bolag som är mer än 100 000 kronor måste betala skatt på vinsten om man inte får anstånd med betalningen vid flytt från Sverige. Likvida medel som kanske inte finns. En person som flyttar hit för att arbeta blir efter fem år skyldig att betala svensk skatt på kapitalvinster även om vinsterna uppkommit innan flytten hit.

Förslaget får också konsekvenser vid arvs- och gåvosituationer. Om exempelvis en son eller dotter till en företagare är bosatt utomlands vid dödsfall måste skatten betalas omgående då möjligheten att få anstånd med att betala skatten inte gäller vid arv- och gåvosituationer. Den föreslagna skatten för därför även tankarna till en ny arvs- och gåvoskatt.

Fyra av fem jobb skapas i små och medelstora företag. Många av dessa är mitt i eller står inför ett skifte där det är dags att lämna över till nästa generation. Viktiga steg för ett företag som kräver goda förutsättningar. Dessa generationsskiften i familjeföretag försvåras av de föreslagna reglerna. 

Det är avgörande för vår gemensamt finansierade välfärd att alla gör rätt för sig och betalar den skatt man ska. Att motverka skatteflykt och skatteundandragande är helt avgörande för att upprätthålla respekten för rättsstaten och visa på att lagarna gäller för alla, men också för att öka skatteintäkterna. Det genomförs nu internationellt en rad åtgärder som på ett bra sätt försvårar skatteflykt och aggressiv skatteplanering utan att hota jobb och tillväxt. Våra partier prioriterar arbetet mot skatteflykt och skatteundandragande, men regeringens förslag slår mot nästintill alla svenska företagare som agerar utanför Sverige, på en global marknad. Det kan få allvarliga följder. 

Sverige är, som ett litet exportberoende land, beroende av världen och inte tvärtom. Vi har därför ett ansvar att värna vårt lands konkurrenskraft för att säkerställa jobb och tillväxt. Det finns idag ett behov av att stärka Sveriges konkurrenskraft. Höga skatter på jobb försvårar redan idag för kunskapsintensiva företag att rekrytera medarbetare med rätt kompetens. Sverige har en historia av ekonomisk framgång, men vi ser nu en risk att vi förlorar det försprång vi haft. Mätningar visar också att en femtedel av svenska företag anser att skattesystemet hämmar anställning av kvalificerade, högutbildade medarbetare. Svensk konkurrenskraft är under prövning. 

Regeringen har under den här mandatperioden föreslagit och genomfört en rad förändringar som försvårar för våra företag och entreprenörer, exempelvis höjda skatter enligt 3:12-reglerna, flygskatt och försämrat rut-avdrag. Det är inte hållbart. Regeringens bristande företagspolitik och nu förslaget om en exitskatt skadar företagandet och näringslivsklimatet i Sverige. Det är tyvärr uppenbart att Löfven och Andersson inte har någon som helst överblick över konsekvenserna.

Alliansen värnar välfärden och dess finansiering. Då behöver vi säkra jobben och företagens tillväxt. Regeringens förslag på exitskatt försämrar företagens möjlighet att växa och verka i en global värld. En alliansregering kommer därför inte att lägga fram förslag på en exitskatt efter valet. Vi utgår nu ifrån att Stefan Löfven och Magdalena Andersson tar till sig av och förstår allvaret av den omfattande kritik som inkommit och väljer att begrava de här planerna helt. 

Elisabeth Svantesson (M) ekonomisk-politisk talesperson 

Emil Källström (C) ekonomisk-politisk talesperson 

Mats Persson (L) ekonomisk-politisk talesperson 

Jakob Forssmed (KD) ekonomisk-politisk talesperson

Läs artikeln här. 

Elisabeth Svantesson
Ekonomisk-politisk talesperson, Första vice partiordförande
Integration en fråga som ligger mig varmt om hjärtat och som löpt som en röd tråd, både genom mitt yrkesmässiga och politiska engagemang.
Mer om Elisabeth